Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Moments2Share en op alle met Moments2Share aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Moments2Share is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Moments2Share in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat, of komt te staan.
1.6 Moments2Share is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.
1.7 Indien Moments2Share niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Moments2Share in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Moments2Share zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Moments2Share behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer aan de Klant een ingevuld bestelformulier is overhandigd tijdens een Moments2Share Home Party of op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
2.4 De Klant en Moments2Share komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra een orderbevestiging zoals in punt 2.3 vermeld, aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Moments2Share gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5 Informatie en afbeeldingen, evenals mededelingen mondeling, telefonisch of per e-mail verstrekt welke betrekking hebben op alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Moments2Share garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle door Moments2Share vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief de geldende omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzendkosten staat in artikel 5 lid 9 vermeld. Deze verzendkosten gelden voor zendingen binnen Nederland. Voor zendingen naar het buitenland gelden andere kosten.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld tijdens een Moments2Share Home Party of op de website moments2share.nl met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Moments2Share kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via een Moments2Share Home Party geschiedt betaling als volgt:
– via de Gastvrouw van de Moments2Share Home Party; binnen zeven dagen in overleg: contant of per bank. De Gastvrouw rekent vervolgens het totaal van de gehele Home Party (alle Klanten) af met Moments2Share. Dit geschiedt vooraf op bankrekening: de Gastvrouw maakt het verschuldigde bedrag over op ING bankrekeningnummer NL41 INGB 0006 7173 08 ten name van M. Bulder.
Pas nadat het gehele bedrag voldaan is, zal Moments2Share voor uitlevering van de producten zorg dragen (zie ook artikel 5 lid 1 en 7).
4.2 Bij bestellingen via de webshop van moments2share.nl kan op de volgende manieren worden betaald:
– betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op ING bankrekeningnummer NL41 INGB 0006 7173 08 ten name van M. Bulder.
– contant aan Moments2Share; wanneer de Klant kiest voor afhalen van de producten op het adres van Moments2Share worden de producten direct contant aan Moments2Share voldaan (zie ook artikel 5 lid 2).
4.3 Producten kunnen niet worden aangeschaft in betalingstermijnen.
4.4 In het geval door Moments2Share een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is.
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van Klant.
4.6 Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Moments2Share als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Moments2Share bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering / verzending
5.1 Tenzij anders overeenkomen, geschiedt levering van producten, besteld via een Moments2Share Home Party, aan het adres van de Gastvrouw. De Gastvrouw zorgt verder voor levering aan de Klanten die op de Home Party aanwezig waren.
5.2 Bestellingen via de webshop van moments2share.nl geschiedt, tenzij anders overeenkomen, af adres van Moments2Share. Levering geschiedt door verzending via PostNL of DHL.
5.3 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
– bij betaling vooraf, verstuurt Moments2Share de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
– bij afhalen van de Klant op het adres van Moments2Share wordt in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling per e-mail een afspraak gemaakt met de Klant wanneer de bestelling kan worden afgehaald.
5.4 De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn, stelt Moments2Share de Klant hiervan op de hoogte. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen binnen 14 dagen aan Klant worden geretourneerd door Moments2Share.
5.5 De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem/haar deze ter beschikking staan of aan hem/haar ter hand worden gesteld.
5.6 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal, indien bekend, worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.7 Levering producten besteld via Moments2Share Home Party vindt plaats op het door Gastvrouw opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Dit kan geschieden door persoonlijke aflevering door Moments2Share, of door verzending via PostNL of DHL. Deze verzendkosten zijn voor rekening van Moments2Share.
5.8 Levering producten besteld via moments2share.nl vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, of bij ophalen door Klant op het adres van Moments2Share (zie lid 2).
5.9 Moments2Share hanteert de volgende verzendkosten:
– verzending via PostNL of DHL: € 6,95 (inclusief Track & Trace)
– verzending Brievenbuspakket via PostNL of DHL: € 3,95 (inclusief Track & Trace)
– ophalen op adres Moments2Share: geen kosten
– verzending producten Moments2Share Home Party: geen kosten (zie lid 7)
5.10 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Eigendom van producten gaat pas over indien de Klant al wat de Klant op grond van enige overeenkomst aan Moments2Share verschuldigd is, heeft voldaan.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, is voor de Klant op het moment waarop deze aan de Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijzen derde wordt gebracht.
6.3 Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
6.4 Eventuele retourzendingen aan Moments2Share zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 7. Ruilen / recht van herroeping
7.1 De Klant is verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te (doen) onderzoeken. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe kleurverschillen van de op de website afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant Moments2Share daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Moments2Share de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Moments2Share te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en in de originele verpakking zitten.
7.4 Het recht zoals vermeld in lid 3 geldt niet indien het product op bestelling (maatwerk) voor de Klant is gemaakt.
7.5 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in lid 3, dan draagt Moments2Share zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Moments2Share betaalde (exclusief eventueel gemaakte verzendkosten).
7.6 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant (zie ook artikel 6 lid 4).

Artikel 8. Garantie / aansprakelijkhei
8.1 Moments2Share garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook
8.2 Moments2Share geeft drie maanden garantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in de volgende gevallen:
– indien er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd
– bij ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid
– waterschade of bevriezing
– verontreiniging
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Moments2Share of de fabrikant zijn verricht
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Moments2Share.
8.3 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten aan de Klant in rekening worden gebracht.
8.4 Het aankoopbewijs (bestelformulier of orderbevestiging) geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.5 Moments2Share is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Moments2Share. Moments2Share is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.6 Indien Moments2Share, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.7 De Klant is gehouden Moments2Share te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Moments2Share mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.
8.8 De Klant is verplicht het product aan Moments2Share te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Moments2Share zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
– Een eventueel door Moments2Share als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de Klant tegenover Moments2Share kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
– Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de Klant tegenover Moments2Share kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Moments2Share verleende garantie.
8.10 Het is mogelijk dat Moments2Share op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Moments2Share is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Moments2Share niet gehouden haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van Moments2Share’s wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Moments2Share, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merktekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoalsverveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moments2Share, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Toepasselijk recht / geschillen
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Moments2Share partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Privacyverklaring
12.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Moments2Share vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
– het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– het verstrekken van voor u relevante informatie over acties, aanbiedingen of ander nieuws
12.2 Moments2Share neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht en verstrekt geen klantgegevens aan derden.
12.3 De Klant kan altijd per e-mail aan Moments2Share vragen welke gegevens worden verwerkt. Ook kan de Klant per e-mail aan Moments2Share vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, welke Moments2Share zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien de Klant geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kan hij/zij Moments2Share hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als de Klant daarvoor zijn/haar e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 13. Wijziging voorwaarden
13.1 Moments2Share behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Moments2Share.
13.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »